Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Stichting: Stichting Nova Foundation, gevestigd te Pastoorsacker 82, 1965SB Heemskerk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92211488.
  • Donateur: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een financiële bijdrage levert aan de Stichting.
  • Overeenkomst: Elke afspraak of overeenkomst tussen Stichting en Donateur, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.
  • Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Stichting voor of ten behoeve van de Donateur verricht.
  • Website: De website van Stichting Nova Foundation, toegankelijk via www.thenovafoundation.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Stichting en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Stichting en Donateur.

Artikel 3 – Donaties
3.1 Donaties aan de Stichting kunnen via de Website of op andere wijzen zoals aangegeven door de Stichting worden gedaan.
3.2 Donaties worden aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting, zoals omschreven in het beleidsplan.
3.3 De Stichting verbindt zich ertoe om alle ontvangen donaties op een transparante en verantwoorde wijze te beheren.

Artikel 4 – Privacy
De Stichting respecteert de privacy van alle donateurs en gebruikers van haar website. De persoonlijke informatie die aan de Stichting wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld conform het privacybeleid, beschikbaar op de Website.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruik van de informatie op haar website of door de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, foto’s, video’s, geluiden en overige materialen, liggen bij de Stichting.

Artikel 7 – Wijzigingen van de voorwaarden
De Stichting behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele voorwaarden zullen op de Website worden gepubliceerd.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de Donateur en de Stichting, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Stichting gevestigd is.2

Houd Nova in de gaten!

The Nova Foundation

Steun Nova

© 2024 · The Nova Foundation · Alle rechten voorbehouden

Duurzaam ontwikkeld door NOSA